10. neplánované zasadnutie MsZ Dubnica nad Váhom

274

V prezentačnej miestnosti MsDK Dubnica nad Váhom sa uskutočnilo 10. neplánované zasadnutia MsZ so štyrmi bodmi.

Ad 1: Voľba hlavného kontrolóra mesta Dubnice nad Váhom. Voľba sa neuskutočnila pre protest prokurátora z dôvodu nedodržania 40 dňovej lehoty zverejnenia pred voľbou kontrolóra. Hoci je primátor presvedčený, že lehota bola dodržaná, nechce ísť do sporu s prokurátorom, ako to bolo v predchádzajúcom volebnom období, tak sa voľba prekladá na február 2020.

Ad 2: MsZ schválilo Koncepciu rozvoja informačných systémov (KRIS) verejnej správy. Koncepcia musí byť schválená aj pre smart opatrenia v meste.

Ad 3a: MsZ schválilo nájom nebytových priestorov Mestská knižnica a CNO. Rozšírenie priestorov pre Veterinárnu ambulanciu.

Ad 3b: MsZ schválilo nájom rozšírenia priestorov v Dubničanke pre Cukráreň Janka.

Ad 4: Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov v Športovej hale, ktoré sa využívajú hlavne pre box. Do súťaže sa prihlásili dvaja: Boxing Team Dubnica nad Váhom o. z. a Boxing Club, o. z. Obaja splnili podmienky súťaže. Vyhral Boxing Team Dubnica nad Váhom. Bolo navrhnuté, aby obe spoločnosti našli spoločnú reč i keď víťaz je Boxing Team Dubnica nad Váhom a sa ním bude podpísaná zmluva. Je možnosť spoločného stretnutia.

Ad 5: 5. zmena rozpočtu.

Ad 5a: Preklasifikovanie príjmových finančných operácií – čerpanie z rezervného fondu mesta v celkovej sume 817 015 € na bežné príjmy aich poukázanie späť do rezervného fondu mesta. Prostriedky z rezervného fondu boli počas rozpočtového roka použité na krytie a úhradu schválených účelovo viazaných kapitálových výdavkov nasledovne: úhrada kapitálových výdavkov na realizáciu výťahu v budove – MsDK, úhrada na vybudovanie prístavby MŠ CI 32, úhrada kapitálových výdavkov na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Bottova, úhrada kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu – rekonštrukcia mestského areálu Partizánska ul., kapitálový transfer do Zariadenia pre seniorov DUBINA na nákup priemyselnej práčky, nákup nárezového stroja s teflónovým nožom, elektrického sporáku a elektrickej smažiacej panvice, kapitálový transfer do školskej jedálne – nákup elektrospotrebičov.

Ad 5b: Presun finančných prostriedkov v celkovej výške 260 533 € z nečerpaného príspevku spoločnosti Dumat, m. p. o. na: nákup a implementáciu softvéru SRS a MIS (registratúra, účtovníctvo, rozpočet, mzdy a majetok) pre všetky spoločnosti, ktorých zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom, rekonštrukciu schodísk v meste, dodatočné stavebné práce pri rekonštrukcii miestnej komunikácie Bottova ul., uvoľnenie finančného príspevku do Mestskej polikliniky Dubnica, m. p. o. na úhradu úrokov z omeškania platieb poistného do Sociálnej poisťovne a. s.

Toto sa deje za účelom, aby mesto Dubnica nad Váhom išlo do roku 2020 s čistým štítom, bez starých záväzkov.