sobota, 22 júna, 2024
ÚvodReportážeHorúce témy na 9. plánovanom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom...

Horúce témy na 9. plánovanom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom 13.12.2023

Kompletný prepis, aby ma jedna alebo druhá strana neobvinila, že som niečo vytrhol z kontextu (text neprešiel jazykovou korektúrou).

Primátor Dubnice nad Váhom Mgr. et Mgr. Peter Wolf (ďalej iba „Primátor“): Pod tlačou číslo 3 je predložený návrh Všeobecného záväzného nariadia Mesta Dubnice nad Váhom č. 7/2023 o miestnych daniach zo dňa 13.12.2023. Predkladať ho bude Vedúci ekonomického oddelenia pán Marián Michalička. Marián, nech sa páči.

Marián Michalička, Vedúci ekonomického oddelenia: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené vedenie mesta, vážení poslanci, prítomní. Dovoľte, aby sa Vám predstavil navrh Všeobecného nariadenia mesta Dubnice nad Váhom (ďalej len „VZN“) číslo 7/2023 o miestnych daniach.

Ešte pred tím vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o miestnych daniach č. 7/2023, nakoľko dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desať dňová lehota počas ktorej môžu fyzické alebo právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu.

Ja som jednu pripomienku obdržal, táto pripomienka mala 12 strán, bola veľmi komplexná, bola tak legislatívne orientovaná a aspoň veľmi stručne sa vás pokúsim o tej pripomienke informovať.

Predkladateľom pripomienky je spoločnosť One Rent Immobilien reprezentovaná pánom Jaroslavom Dokupilom. Obsah pripomienky: predkladateľ pripomienky vo svojom návrhu považuje navrhované sadzby dane za likvidačné, šikanózne a neodôvodnené. Ďalej predkladateľ uvádza, že zvýšenie danie je zásah do práv dotknutých osôb a takéto zvýšenie musí byť odvodnené. Pričom očakáva, že obec náležité popíše zámery a ciele ktoré chce realizovať zvýšených daní. Podľa názoru predkladateľa zvýšenie danie neodzrkadľuje potreby obyvateľov miesta, ktoré nepreukázalo zámery, ktoré chce zvýšením výberom daní realizovať a opakovanie označuje sadzby danie za nadmerne za zaťažujúce a likvidačné s odôvodnením, že na zabezpečenie úloh a funkciu zeme samosprávy postačujú aj nižšie dane. Predkladateľ odporúča znížiť danie za nevyžívane budovy o 80 %, určovať dane rozdielne podľa polohy nehnuteľnosti v meste a dbať pri vyrubení danie zo stavieb na to či je budova schopná ekonomického využitia. V jednou z ďalších bodov textu pripomienky predkladateľ označuj navrch VZN, ako dokument, ktorý je v rozpore zo zákonom. Odvoláva sa pri tom na ustanovenia zákona číslo 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Závere pripomienky predkladateľ pripomína absenciu rozvoja mesta Dubnice nad Váhom a tým odôvodňuje neopodstatnené zvyšovania miestnych daní. V návrhu opatrení predkladateľ prejudikuje, že sa jeho pripomienkami  vôbec nebudú poslanci Mestského zastupiteľstva zaoberať a ponúka trinásť možnosti ako právnou cestou zastaviť účinnosť VZN záväzného vrátane podania trestného oznámenia.

Stanovisko spracovateľa po konzultácii s právnym oddelením mesta sme  v samozrejme sme dali dohromady, k jednotlivým bodom sa nebudem všetkými vyjadrovať pretože je to naozaj veľmi rozsiahle. Prečítam aspoň stručné stanovisko. Spracovateľ pripomienok sa nestotožnil z názorom predkladateľa. Zvýšenie dane z nehnuteľnosti o 15 %, nepovažuje za šikanózne, nedôvodne ani neprimerane a likvidačné. Pri porovnaní sadzieb dane z nehnuteľnosti platnými pre rok 2023 samosprávami v Trenčianskom regióne sú sadzby v meste Dubnica nad Váhom na úrovni priemeru. Avizované úpravy sadzieb samosprávami pre rok 2024 sa pohybujú rádovo  v 10-siatkach %. Požadované zámery ciele, ktorými je zvýšenie sadzieb dostatočne podložene sa nachádza v návrhu rozpočtu Mesta pre roku 2024 – 2026. Predkladateľ pripomienky opakované uvádza svoje návrhy na zníženie sadzieb dane, neponúka však riešenie kompenzácií výpadku na príjmovej strane rozpočtu aplikovaným jeho návrhu. Podmieňovať výšku daní úrovne možnosti ekonomického využitia stavby v súkromnom vlastníctve nie je legislatívne možné. Predkladateľ pripomienky selektívne poukazuje na ustanovenia zákona, ktoré v čase jeho uvidenia do praxe čiže v roku 2004 stanoval výšku dane za meter štvorcový stavby na jednu slovenskú korunu. Neskôr po prijatí eura prestavovala tato sadzba 3,3 centa. Opomína však iné u ustanovenia tohto zákona, ktoré samospráve umožňujú úpravu najnižšej určenej sadzby vždy k prvému januáru zdaňovacieho obdobia. Z uvedených dôvodov uvidených v tomto stanovisku sa preto tejto pripomienke nevyhovuje.

Prejdem k samotnému VZN a jeho návrhu aspoň stručne z dôvodovej správy.

Vo VZN došlo aj k viacerým formálnym úpravám, ktorými sa toto VZN prispôsobovalo legislatívnym zmenám.

K Dani za psa uvediem aspoň to, že mesto navrhuje vo VZN odpustiť celkom daň za psa z dôvodu, že daňovník si osvojí psa z útulku zriadeného na území Mesta Dubnice nad Váhom a zníži sa daň o 55 % z dôvodu osvojenia si psa s útulku zriadeného mimo mesto, mimo územie Mesto Dubnice nad Váhom. Táto úľava sa bude sťahovať od na psou osvojených z útulku po prvom januári 2024.

K Dani za užívanie verejného priestranstva. Pri dani za užívanie verejného priestranstva sa znižuje sadzba k tejto dane pri umiestnený stravných zariadení 30 centov na 10 centov za meter štvorcový a deň. Dôvodom pre zníženie tejto sadzbe je zvýšenie motivácie je subjektov povinných priznávať daň za užívanie verejného priestranstva a v konečnom dôsledku zvýšiť príjem rozpočtu mesta.

K Zvýšeniu dane z nehnuteľnosti, opatreniami vlády, z roku 2023 pokračovali masívne zásahy do príjmovej časti rozpočtov samospráv, ku kompenzácii týchto výpadkov nedošlo v dostatočnej miere a zmenou politického zoskupenia vo vedení štátu po septembri 2023 nebolo možné odhadnúť tempo a zameranie legislatívnych zmien novej garnitúry. Z tohto dôvodu sme pre koncipovanie rozpočtu mesto pre rok 2024 postupovali podľa platných východísk a operatívne pracovali z informáciami Ministerstva financií tak, ako boli zverejňované. Dôsledkom bolo nastavenie príjmovej strany rozpočtu mesta v podielových daniach na úrovne očakávané skutočnosti roka 2023, čo malo pri rastúcich nákladoch za následok deficit bežného i celkového rozpočtu mesta. Úspornými opatreniami a zmenou priorít a podarilo často deficit kompenzovať, ale nie v takej miere, aby sme mohli zostaviť vyrovnaný rozpočet. Preto bolo nevyhnutné pristúpiť na výšeniu dane z príjmov mesta. Zároveň sa pristúpilo jednak zvýšeniu percentuálnej úľave dane z nehnuteľnosti pre fyzické osoby nad 70 rokov a to na 30 % z pôvodných 20 %, Ako aj k rozšíreniu osôb na ktoré sa sťahuje táto úľava tak, aby sa uplatňovala aj na dražiteľov preukazov fyzické osoby z ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazov fyzickej osoby z ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom.

To je z mojej strany v VZN všetko.

Primátor: Marián ďakujem veľmi pekne za predloženie návrhu, milé kolegyne, kolegovia, vážená verejnosť.

Ja si myslím, že čo sa týka zvyšovania daní, že nikoho z nás určite neteší tu prítomných skutočnosť, že mesto Dubnica nad Váhom musí pristúpiť zvyšovaniu v daní a myslím si, že je to dlhodobo pertraktované celoštátnymi verejno-právnymi médiami, takisto aj samosprávami prostredníctvom ich komunikačných kanálov, aj na sociálnych sieťach, že ten výpadok na úrovni príjmov samospráv, ktorý spôsobili rôzne nástroje sociálnych balíčkov, bývalej vlády, ako tu už bolo spomínane, bolo na úrovni viac ako 500 miliónov eur. Takže mrzí ma to, ale zaplatili to všetko samosprávy. A samosprávam to v rozpočte chýba a mnohé samosprávy nebudú schopné tento rok zostaviť rozpočet na to, aby mohol byť predložený na schválenie. Mestské zastupiteľstvá budú musieť ísť do provizória. Iné samosprávy sa potykajú zo zadlžovaním na úrovni bežných výdavkov, že samosprávy skutočne sa nachádzajú v takom kolapse, že stoja pred zásadnými otázkami, ako ďalej budú fungovať v budúcnosti, či vôbec budú schopné zabezpečovať základné služby. Jedna sa, ale hlavne o menšie obce, ktoré už dnes sú situácii, že si ako zopakujem berú úvery na krytie bežných výdajov, to znamená na personálne náklady a na chod pretože svietiť už prestali vo večerných hodinách dva roky dozadu. Čiže ozaj sa nachádzame vo veľmi ťažkej situácii a ja som veľmi rád, že mesta Dubnica nad Váhom sa takáto situácia vôbec netýka. Napriek tomu chceme udržať ten trend splácania modernizačného dlhu, to znamená, aby sme dostali objekty, ktoré dnes vlastníme do lepšej kondícii, aby mohli slúžiť na verejno-prospešné účely, aby sme mohli naďalej poskytovať služby v takej kvalite, na aké boli obyvatelia nášho mesta zvyknutí, nemáme inú možnosť, ako pristúpiť k zvyšovaniu daní. Čo sa týka zvyšovania daní, tak už to tu odznelo, jedna sa o 15 %. Aby sme si to vedeli predstaviť v nejakom absolútnom čísle, tak je to 6 centov na rok za meter štvorcový obytnej plochy. Skutočne to nie je suma, ktorá by mala nejaký markantným spôsobom zasiahnuť do tých rodinných rozpočtov, ja to skúsim ešte prepočítať, aby sme si to vedeli predstaviť na nejaký štandardný byt, ktorý tu nás v Dubnici nad Váhom má 60 metrov štvorcových čo je, taký väčší dvojizbový byt, alebo nejaká menšia výmera trojizbového bytu, tak je to 3,60 na rok. Pre celu rodinu 3,60 eur, 60 centov na rok, keď som to rozmenil na mesiac, tak je to 60 centov. Myslím si, že to nie je suma, ktorá nejakým zásadným spôsobom zasiahne do mestského, pardon do toho rodinného rozpočtu, ale výrazným spôsobom to v kumulácii pomôže rozpočtu samosprávy na to, aby sme boli schopní financovať tie veci, ktoré, by sme chceli, aby pomohli k zvýšeniu kvality života v našom meste. Takže milé dámy a páni, ja to nechcem nejak predlžovať, ale viem, že je to pálčivá téma a preto som potreboval, považoval za dôležité to vysvetliť a zdôvodniť, aby bolo zrejme, že nás to neteší, ale na druhú stranu to ani nejakou zásadnom mierou nezasiahne do tých rozpočtov rodín, ktoré sú tu našom meste tu v našom meste Dubnica nad Váhom a vám a koniec koncov nás všetkých, ktorí tu dnes sme. Takže ďakujem veľmi pekne, nech sa páči a otváram rozpravu k tomuto bodu programu, kto má niečo do rozpravy, nech sa páči, pán poslanec Poruban. Nech sa páči.

Poslanec MsZ Ing. Libor Poruban: Ďakujem, som počul tú diskusiu, veľa ľudí ma zastavuje a sa pýtajú, že či táto diskusia nemohla byť s občanmi, povezme na Mestskom úrade, v Kultúrnom dome, tak ako to bolo po iné roky minule, aby tí ľudia jasne vedeli. Všetky dane a poplatky za smetie, všetky dane sa zvyšovali aj minulý rok ľudia sú zmetení, tento rok znovu, možno na budúci rok znovu. Ja chcem len v krátkosti povedať, koho sa to vlastne v Dubnici nad Váhom najviac dotkne. Zvyšovanie poplatkov sa najviac dotkne mnohopočetných rodín, rodičov, samoživiteľov, samostatne žijúcich dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých, kde naša skupina dlhodobo pozoruje riziko doby a sociálneho vylúčenia. Ďakujem.

Primátor: Libor, dovolím si nesúhlasiť s tebou pán poslanec. Tak ako som spomenul, tie sumy nie sú vôbec markantné, jedna sa o 3,60 na rok, ak by sme zobrali ten štandardný byt, tu nehnuteľnosť a mnohopočetné rodiny, neviem ako si to myslel, pretože sa to vypočítava na meter štvorcový plochy, nie na konkrétnu osobu ak máš na mysli zvyšovanie poplatkov za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktorým sa dostaneme, k tomu nás bohužiaľ tlačí legislatíva a tam mi nie sme schopní ako samospráva toto nijako ovplyvniť. Jediných kto to môže ovplyvniť sú ľudia sami a to zvýšením miery separácie, pretože za vyhradené zložky alebo tie vyhradené prúdy, ktoré sú vyseparované neplatia a neplatíme ani mi ako samospráva, pretože je to prefinancované cez organizácie zodpovednosti výrobcov, ale v tomto prípade sa jedna opäť o zvýšenie o dve euro na fyzickú osobu, čiže aj pri mnohopočetnej rodine, ty si pod tým číslom môžeš predstavovať niečo iné, ja zase niečo iné, neviem aká to je mnohopočetná rodina sa opäť za celý rok nebude jednať o veľkú čiastku, pretože dve eurá je na rok na tu osobu. Aj v prípade zvýšenia tých daní od tých 6 centov na meter štvorcový na rok sa opäť nejedná o veľkú sumu a tie ohrozené skupiny obyvateľov, ktoré si spomínal tu aj pán predkladateľ, vedúci ekonomického oddelenia pán Michalička povedal, že dostanú 30 % úľavu, čiže v sumáre je predpoklad, že možno ani k žiadnemu zvýšeniu nepríde čo sa týka týchto poplatkov, takže myslím si, že sme sa snažili v maximálne možnej miere tie ohrozené skupiny bonifikovať a tomto prípade, a čo sa týka ostatných obyvateľov, ja som to vysvetľoval nie je to vec, ktorá bi nás tešila, ale mi sa bohužiaľ musíme vysporiadať s tým, že sme ako samosprávy, v rámci celého Slovenska prišli o značné finančné prostriedky na príjmovej stránke, tak ako tu už bolo spomínané, iné samosprávy budú zvyšovať danie, rádovo, v desiatkach eur. Sú samosprávy, ktoré bude zvyšovať o 100 %, daňovú zaťaženosť, mi zvyšujeme o 15 %. A navyše tam bude ešte tých 30 % zľava, takže je to ešte ráz zopakujem 6 centov na meter štvorcový. Je to o čo sa zvýši daň a 30 %-na úľava pre seniorov a 30 %-na úľava pre zdravotne ťažko postihnuté osoby.

Hlási sa ešte pán poslanec Baláž, takže nech sa páči.

Poslanec MsZ Ivan Baláž: Ďakujem, dobrý deň, ja som chcel len toľko doplniť k celému , lebo na začiatku to nezaznelo a možno je pre Libora, že diskusia prebehla k tomu veľká a keď sa pozrieme naozaj na iné samosprávy tak tie percenta sú naozaj, že 50 % a plus a mi sme jedna naozaj z mála samospráv, kde sme sa to snažili stlačiť úplne na čo najnižšie číslo a myslím si, že 15 je taký prijateľní kompromis.

Primátor: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Osúch, nech sa páči, potom pán poslanec Lukáč.

Poslanec MsZ Ing. Marián Osúch: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja som chcel len doplniť Ivana. Mali sme stretnutie poslancov, mali sme finančnú komisiu, kde sme sa dohodli, podstate jednohlasne siedmi a na stretnutí poslancov aj na finančnej komisii nepadol žiadny iný návrh na zvýšenie, alebo na nejakú inú sumu, takže ja považujem to, že sme sa o tom dosť pobavili, ja beriem to ako kompromis, a tak, jak bolo konštatované na finančnej komisii, nie je to ani likvidačne a je to podľa mňa prijateľné.

Primátor: Ďakujem pekne, pánu poslancovi Osúchovi, zároveň predsedovi finančnej komisii a nasleduje pán poslanec Lukáč, nech sa páči.

Poslanec MsZ Vladimír Lukáč: Ja chcem podstate doplniť predchádzajúce diskusné príspevky, ktoré ste povedali, stotožňujem sa s nimi, ale trošku ešte na upresnenie lebo Libor hovoril, že sa to veľmi dotkne osôb ZŤP a práve, že u nich bude klesať, lebo im sa prvýkrát zavádza zľava, takže im tá daň klesne. Takže asi tak na doplnenie.

Primátor: ako som spomínal, že rozhodne to nebude markantné. Čiže ďakujem pekne aj kolegom za diskusiu a ak už nikto nehlási do diskusie tak by som ju zatvoril, pretože máme naozaj bohatý program, a týmto by som odovzdal slovo predsedovi návrhovej komisie, ešte pred tým Vás informujem, že k uvedenému rokovala finančná a majetková komisia, ako aj komisia sociálna a zhodne doporučujú návrh schváliť.

Primátor: Zo sedemnástich prítomných poslancov „Za“ hlasovalo šestnásť, jeden bol proti (ja: Ing. Libor Poruban), nikto sa nezdržal. Konštatujem, že VZN o Miestnych daniach bol schválený)

Miesto pre diskusiu občanov.

Ing. Mgr. Marián Stráňavský: Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Som Ing. Mgr. Marián Stráňavský, obyvateľ Dubnice nad Váhom. Niektorý, chcel by som pozdraviť pána primátora. Dobrý večer pán primátor. Ja by som mal niekoľko pripomienok. Prvá pripomienka sa týka zvýšenia daní, miestnych poplatkov za komunálny odpad. Ak si dobre pamätám, tak pred voľbami ste sľubovali, že poplatky sa zvyšovanie nebudú. Hneď na druhom zastupiteľstve, ste zvýšili poplatky, zvýšili ste dane a poplatky za smetí. Prešiel rok funkčného obdobia a zvyšujete druhý krát o 15 %. Ja by som chcel len upozorniť na to, že nie každý obyvateľ Dubnice nad Váhom zarába tisíce eur. Máme tu obyvateľov, ktorý sú na dôchodku, ktorý majú veľmi nízke dôchodky. Máme tu obyvateľov, ktorý žijú z menších peňazí. Sú to napríklad matky samoživiteľky, sú to otcovia samoživitelia, sú to ľudia z nízkopríjmových skupín, kde zarábajú napríklad minimálnu mzdu. Nesmieme zabudnúť ani na zdravotne znevýhodnene osoby. Potom sú samozrejmé aj sociálne znevýhodnene osoby. Nie každý môže pracovať a nájsť prácu a tieto zvýšené náklady im uberajú z rodinného rozpočtu. Veľmi podobne si nie všetci uvedomujú, že zdraželi potraviny. Zdraželo teplo. Sú náklady, ktoré to ľudia nevedia ovplyvniť a nemajú ako, jesť musia, bývať musia. Nie každý chce spať na lavičke v parku a zvýšenie daní a poplatkov, za komunálny odpad im naruší rozpočet. Dôsledok je taký, že buď ušetria na jedle alebo na svojich deťoch. Ja úprimne povedané nevidím dôvod na zvyšovanie daní a poplatkov. Prišiel som trošku neskôr, zaregistroval som tu informáciu o rozpočte, že mesto musí šetriť. Ak mesto musí šetriť potom by som odporúčal šetriť tam, kde to má zmysel. Má to zmysel napríklad šetriť, kde máme oslavy tak si neobjednáme Rolincovú, neobjednáme si Nagya a tieto peniaze použijeme niekde inde. Keď sa pozriem do mesta. Tu máme schátralí kaštieľ, spredu je to samozrejme Potemkinova dedina pretože je fasáda urobená, fasáda je urobená, zozadu nám to chátra.

Nevidím ani dôvod prečo, prečo je potrebné, prečo je potrebné, rekonštruovať skrachovanú krčmu, pretože keď si zrátam teda peniaze, mohli byť investované, do kaštieľa. Kaštieľ má obrovský potenciál. Kaštieľ, málokto si to možno uvedomuje, ale možno niekto to nepovedal nahlas, ale kaštieľ je okolo stojedenásť miestností a my tu máme v Dubnici rôzne záujmové, činnosti, máme tu dôchodcov, filatelistov, šachistov, a. t. ď. a máme tu znevýhodnené osoby, máme tu autistov, máme tu aspergerov na ktorých nikto nemyslí. Kaštieľ. Máme tu napríklad mládež, ktorá sa chce zabávať. My nemáme v Dubnici diskotéku pre mladých, takže Dubnické deti musia chodiť do Trenčína na diskotéku. Pritom kaštieli je toľko priestory, že by sme sa tam zmestili všetci a mohli by sme tam realizovať svoje záujmy. Dokonca je tam priestor, kde je by ste sa mohli, napríklad, sa stretávať s občanmi. Ďalší priestor ktorý vidím na šetrenie, kde by sme mohli ušetriť, je aj personálne vybavenie, alebo obsadenie Mestského úradu. Máme tam šesť pracovníkov na styk z verejnosťou. No mňa by veľmi zaujímalo, kde ja platím dane do mesta, čo títo ľudia robia to by ma fakt zaujímalo, pretože ešte žiaden ma nekontaktoval. Ďalej by som chcel poukázať na to, na tie nesystémové opatrenia, ktoré sa meste robia, pretože ja som zástancom systémových opatrení a vždy navrhujem systémové a komplexné opatrenia. Jedna taká vzorka, ktorou sa môžem prezentovať je bytový dom 643, kde som riadil rekonštrukciu. Čiže je tam úplne všetko, je to vybudované zvonku, zvnútra, je tam sa zrejme aj bezbariérový prechod, pre vstup, aj výťah pre zdravotne znevýhodnené osoby. Toto by som videl aj od mesta, pretože mesto má samozrejme väčšie kompetencie ako ja a pracuje s vyšším rozpočtom. Sídlisko pri ABC-ečku bolo kompletne zrekonštruované, pri tom nebolo v takom dezolátnom stave ako sa nachádza Sídlisko Pod kaštieľom. Sídlisko Pod kaštieľom má problém s kanalizáciou, so sieťami, s chodníkmi, s osvetlením, ale priorita je niekde úplne posledná. Nedávno som stretol pána na vozíku, ktorý mal problém sa dostať domov, pretože tie chodníky sú v takom stave, že na vozíku sa nedá chodiť. Ja by som vám všetkým, poradil sadnite si na vozík a choďte to vyskúšať. Potom pochopíte ako sa cítia invalidný občania a ako sa cítia znevýhodnený občania, ktorý nemôžu chodiť a majú problém prejsť po chodníkoch aby sa dostali do obchodu, do mesta, na pošta a podobne, proste majú problém. Stačí aby napršalo, všade sú kaluže. Pravdepodobne ste si všimli, že som kandidoval do Národnej rady a sám som si roznášal letáky po Dubnici. Z hrôzou som zistil, že v Dubnici je všade tma Sídlisko Pod hájom a tam je samozrejme problém pretože je neosvetlené, chodníky neosvetlené a je to tam skutočne nebezpečné. Toto je priorita číslo jedna. Ďalej by som chcel poukázať na jednu drobnosť a to by som sa vás chcel opýtať. To skutočne keď niekde nesvieti nejaká pouličná lampa, tak treba volať Mestských policajtov, že im to treba nahlasovať? To som sa dnes dozvedel, je to moje otázka. Pretože, a je to pravda je to veľmi čudné, pretože Mestský policajti sa majú starať o bezpečnosť v meste a nie o pouličné osvetlené. To si myslím, že by mohli robiť ľudia pre styk z verejnosťou, majú elektroautíčka, takže môžu behať po meste a kontrolovať, že čo svieti alebo nesvieti, alebo tu máme Technické služby mesta. Čiže, ďalšia, by som povedal, ďalšie systémové opatrenie je treba urobiť, že tu nemáme aktivity napríklad pre dôchodcov mi tu nemáme pre nich žiadne, že žiadne by som povedal športové rozvojové centrá. Ja zasa narážam na kaštieľ, v kaštieli by toho miesta bolo dosť. No a čo sa týka ešte šetrenia, no tak by som ešte videl jeden zdroj šetrenia. Včera bol vysvietený futbalový štadión, večer. Neviem prečo musia futbalisti hrať večer, prečo nemôžu hrať cez deň a keďže na to nemáme peniaze tak nech to zaplatia, prosím Vás pekne, prečo to máme platiť z daní, prečo my chceme šetriť na, alebo by som povedal vyberať zvýšené poplatky od ľudí, ktorý sú napríklad vo finančnej núdzi a futbalisti si behajú po večeroch po štadióne a ešte im tam svietime, ako to nemôžu, to nech si to hrá doobeda, keď je svetlo. Prečo má štadión svietiť, ale samozrejme v Dubnici nemáme peniaze, ale vysvecujeme štadión. Veľmi zaujímavé, mne toto nesedí. Ďalej by som chcel poukázať ešte na dva, dve také zistenia, dve nesystémové opatrenia. Mesto nechalo zbúrať, bývalú práčovňu, že vraj tam bude plaváreň. Veľmi by ma zaujímalo v akom stave je dokumentácia. Ja som sa na to pýtal a dozvedel som sa akurát, že je to nikde v riešení, ale kde. Takže sám som riešil niekoľko stavebných povolení, takže viem presne ako to fungujem. Myslím si, že to bolo úplne zbytočné. Ďalšia zbytočná investícia bola do skrachovanej reštaurácie, t. z. v., Chateau Mignon, lebo my nie sme Slováci, takže ani slovenský názov nemôže mať. Je nákladná rekonštrukcia, že teraz prebieha za jedna celá sedem milióna. Nedávno, nejaký odborník, zverejnil na Facebooku, že mesto potrebuje na kompletnú rekonštrukciu kaštieľa 10 miliónov eur. No tak sa poďme sčítať. 400 000 za zbúranie práčovne, 400 000 za nákup Chateau Mignon ak čísla nie sú presné tak mu odpustite, nemusíme sa tu hrať na centi. Jedna cela sedem milióna Plán obnovy. No keď to zrátame a ešte, že vraj jak zisťujem päť miliónov rezerva na plaváreň. No neviem či je pre mesto Dubnica nad Váhom, zrovna najdôležitejšia plaváreň, ja osobne si myslím, že tu máme, že tu máme, že sú tu potrebné dôležitejšie veci riešiť. A čo sa týka päť miliónov, keď to dokopy zrátam plus nejaké drobné k tomu, tak je to desať miliónov. To by celkom stačilo na celkovú rekonštrukciu kaštieľa. Ten potenciál, ktorý tam je, o tom som už hovoril. Takže ja si myslím, že toto sú tie sú tie systémové opatrenia. Ja vidím jednu vec, že Technické služby mesta sa starajú o údržbu mesta. Dobre kosia trávu, Teraz bol trošku problém s odhŕňaním snehu, ale vidím jeden problém, že ja nevidím rozvoj. To nevidím nič, čo by mesto rozvíjalo čo by mesto vyvíjalo podmienky pre mladých ľudí, aby ľudia neodchádzali z Dubnice, ale aby prichádzali do Dubnice, napríklad rozvoj vzdelávania, rozvoj biznisu. To tu vôbec nevidím. No, skutočne, skutočne, si myslím, že peniaze sú len s nimi treba efektívne pracovať. Efektívne investovať a myslieť na to, že mesto plní niekoľko úloh, sú to previazané procesy, ktoré musia byť vyvážené a funkčné. A ja vidím, že niektoré tie procesy Bohužiaľ v meste nefungujú. Ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný večer.

Primátor: pán Stráňavský ďakujem, ja som zapísal ja som zapísal tri A4-ky. Budem sa snažiť vám odpovedať na každý jeden váš podnet alebo otázku. Začnem asi odzadu a postupne sa dostanem až, až k tým bodom, ktoré som si zapísal ako prvé. A možno niektoré vybavíme spolu, ako keby si odporovali, v jednom bode ste sa pýtali na to, že v akom štádiu je plaváreň a druhom vyhlásite za zbytočnú.

Čo sa týka Mestskej plavárne rozhodne ju nepovažujem za zbytočnú investíciu a ani za niečo čo by našom meste nemalo byť, pretože v minulosti tu plavárne bola a takisto bola veľká požiadavka verejnosti na to, aby tu plavárne vznikla. Takže práve z tohto dôvodu bola vypísaná architektonická súťaž Slovenskou architektonickou komorou a z nej vzišla štúdia, zo štúdie vzišiel víťazný uchádzač pre zhotovenie projektovej dokumentácie a bola zhotovená a momentálne prebiehajú povoľovacie procesy pre stavebne povolenie a vydanie stavebného povolenia, nachádzame sa niekde v štádiu predfinále, myslím si, že nám chýbajú ako posledné dve vyjadrenia, pani prednostka oprav ma ak sa mýlim, čiže mali by sme mať každú chvíľu vydane na stavebne povolenie a budeme sa snažiť zapojiť do výzvy, ktorá je aj avizovaná na budúci rok z fondu na podporu športu, pripadne do nejakých iných, ktoré budú vychádzať na podporu takéto infraštruktúry. Takže chceli by sme prirodzene čerpať najskôr finančné prostriedky z Eurofondov alebo s nenávratných finančných prostriedkov a časť potom pripadne dofinancovávať prípadne kofinancovávať z mesta, takže myslím si, že tá plaváreň v Dubnici je potrebná, žiadaná a ja sa veľmi teším, že sme sa dostali do tohto štádia a to znamená, že mi máme tú projektovú dokumentáciu komplexne a je zhotovená a pripravená, ako som spomínal sme pred vydaním stavebného povolenia a takže to je čo sa týka plavárne, aby ste mali informáciu, že v akej fáze sa nachádzame a potom ste spomínali, že prečo futbalisti nehrajú doobeda, prečo hrajú večer a prečo sa tam svieti večer, to sú deti a oni sú do obeda v škole a preto nemôžu ísť hrať do obedu a musia ísť hrať v tých poobedňajších hodinách a Bohužiaľ už skôr zapadá slnko tých zimných mesiacoch alebo aj jesenných takže to odôvodňuje potrebné aby mali zapnute osvetlenie a hrali s osvetlením.

Ďalej ste sa pýtali na to, že prečo tu nemáme žiadne aktivity pre dôchodcov a viete čo, aby sme sa týmto spôsobom samozrejme niekoho nedotkli pretože my tu máme veľmi aktívnych dôchodcov a ja som veľmi hrdí na nich ako štatutár mesta sa nimi veľmi chválim pretože sa zapájajú do mnohých verejnoprospešných aktivít, nezištne pomáhajú od vsadenia kvetou cez natieranie a mnohé ďalšie akcie, ktoré prispievajú k tomu, že naše mesto je krajšie a by som povedal som mnohokrát príkladom aj pre mladšie generácie a sú to práve dôchodcovia, seniori, ktorí sú aktívne združený v rôznych záujmových kluboch, združeniach, spolkoch, ktorých je v našom meste viac ako osem a oni aktívne žijú. Pán Stráňavský dokonca majú svoje Centrum neziskových organizácií, keby ste chceli vedieť je to zrekonštruovaný objekt vedľa Mestskej knižnice, kde sa oni schádzajú, stretávajú a môžete kľudne ich navštíviť oni budú radi a myslím si že vás a aj radi poinformujú o všetkých aktivitách čo robia, kam sa chodia kúpať. Na čele tých klubov stoja predsedovia a predsedkyne ktoré vytvárajú pre nich celoročný program pre tých seniorov, aby mohli skutočne aktívne tráviť tú jeseň života pokiaľ im to zdravie dovoľuje a umožňuje takže tie podmienky vytvárame, ale aj snažíme ich podporovať a ja som veľmi rád aj spätne dostávať reakcie je od nich, že sa aktívne zapájajú do tých akcií na zveľaďovanie nášho mesta ako už spomínal sú príkladom aj pre mladšie ročníky.

Potom ste sa pýtali na to či treba nahlasovať lampu ak nesvieti ako poruchu na Mestskú políciu. Mestská polícia je služba, ktorá je 24 hodín, sedem dní v týždni. Z toho dôvodu sa nahlasujú podnety na Mestskú políciu, aby to bolo pohodlné a komfortné pre občanov, to znamená, že aby to mohli urobiť kedykoľvek. Preto ho nahlásia Mestskej polícii a tá ho zaeviduje do aplikácie do ktorej má prístup už samotný technik, ktorý potom ide poruchu odstrániť takže je to pohodlný a rýchli proces, ktorý máme zároveň pod kontrolou a vďaka tomu máme aj štatistiky a hodnotenia a koľko porúch a kde, v akých lokalitách sa vyskytuje. To verejné osvetlenie máme viac ako šesťdesiat rokov a mi sa pripravujeme na jeho komplexnú rekonštrukciu čo bude rozsiahla a náročná finančná operácia aj z pohľadu povoľovacích procesov aj z pohľadu technických parametrov, ktoré je potrebné zvládnuť, aby to osvetlenie vyhovovalo potrebám a požiadavkám dvadsiateho storočia.

Čo sa týka Sídliska Pod kaštieľom tak ja si dovolím povedať, že na tomto sídlisku sú dvaja veľmi aktívny poslanci to paní poslankyňa Klačanská, ktorá je zároveň aj riaditeľkou Technických služieb a je to aj Ivan Baláž, ktorý naozaj aktívne aj na stretnutiach aj svojou aktivitou sa zapájajú do toho aby to sídlisko zveľaďovali aby sa rekonštruovalo tie investične akcie, ktoré sa tam realizovali v minulosti a nedávno to bola komplexná výmena prvkov detského ihriska alebo to boli investične akcie na rekonštrukciu a dobudovanie kapacít pre statickú dopravu a tak neboli jednoduché a to z toho dôvodu, že problémy, ktoré sa na Sídlisko Pod kaštieľom je najmä s odvádzaním dažďových vôd a absentujúca dažďová kanalizácia nie sú ľahko vy riešiteľné zo dňa na deň a žiaľ v podmienkach našich legislatívnych postupov ani v priebehu jedného roka aj keď by sme si to veľmi priali to veľmi priali, takže ja už dnes môžem povedať, že máme vysúťaženého zhotoviteľa a pevne verím, že už nepríde žiadna prekážka a že ak nám to umožnia poveternostne podmienky tak sa budem môcť začať s rekonštrukciou alebo s pokračovaním rekonštrukcie tej ulice, ktorá je priamo pod parkom vlastne na Sídlisko Pod kaštieľom a to výrazne prispeje k zvýšeniu ako komfortu pre motorovú ale i nemotorovú dopravu i pre peších na Sídlisko Pod kaštieľom. Tak isto sme v štádiu v verejného obstarávania na rekonštrukciou vnútroblokov a na budovanie nových detských ihrísk, ktorého súčasťou by mala byť a jej nová zóna na Sídlisko Pod kaštieľom a ako tu už bolo dnes spomínane možno ste tu neboli, že do rozpočtu bolo pred malou chvíľou schválených viac ako milión eur na rekonštrukciu chodníkov a komunikácii pre budúci rok, takže ani Sídlisko Pod kaštieľom nebude obídute a bude to predmetom ešte rokovania v budúcom roku. Mi máme zmapované celé mesto čo sa týka stavu poškodenia najmä komunikácii pre peších, keďže komunikácia je pre motorové vozidla sa mapujú ťažšie vzhľadom k tomu, že na nich stoja vozidlá, takže primárne komunikácii pre peších máme skutočne zmapované a vieme v akom rozsahu sú poškodené, koľko metrov štvorcových komunikácii nachádza, takže nemusíte sa obávať, že by nedochádzalo k tým rekonštrukčným prácam, ale predovšetkým sme chceli odstraňovať tie havarijné staví ako som povedal na vašom sídlisku to nie je vôbec jednoduché a napriek tomu sme sa s tým popasovali a je vybratý vysúťažený zhotoviteľ, takže po tom, ako na pustí počasie začnú sa realizačné práce.

Po tom, že je spomínali šesť pracovníkov pre styk s verejnosťou. Máme troch pracovníkov pre styk s verejnosťou.

Následne ste spomínali diskotéky v kaštieli. Priznám sa, že neviem čo by na tento navrh povedali kolegyne, kolegovia z Krajského pamiatkového úradu, ale skúsim sa ich na to opýtať, ale možno by som si dovolil predikovat tú odpoveď, že asi to nebude možné. Dobrá, to je čo sa týka tej diskotéky v kaštieli.

Potom, ste spomínali nejakú skrachovanú krčmu, ktorú rekonštruujeme to by ste mohol byť konkrétnejší lebo nemám vedomosť, že o čo sa jedná, ak vás môžem poprosiť, neviem, že by sme ako mesto rekonštruovali nejakú skrachovanú krčmu v našom meste.

Ing. Mgr. Marián Stráňavský: Skrachovaná krčma je Chteau Mignon, ktorú vlastnil pán Habšuda a keďže vieme všetci ako to dopadlo, tak táto krčma skrachovala. Čítal som dnes článok v novinách kde je bolo písané, že ako Dubnica nad Váhom ide zachraňovať ruinu Chateau Mignon. On nie je žiadnou ruinou, pretože on prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ruina je náš kaštieľ. Spredu je to Potemkinova dedina je tam spravená jedna fasáda, jedno krídlo a zozadu je to rozpadajúca sa budova. Možno sa nad tým niektorí usmievajú, ale v každom prípade si myslím, že tie systémové opatrenia sú o tom že nerozfrckám desať akcií, urobím jednu a poriadne. Čiže Chateau Mignon si myslím, že má zostať tam pekne exekútorovi a mesto sa malo hlavne zaoberať tým akým spôsobom zrekonštruovať kaštieľ. Pretože, ja som ani nikde nenašiel napríklad už len toho okamžiku som pátral, ako náhle mesto ho investovalo do skrachovaného Chateau Mignon peniaze. Vlastne z akým zámerom prečo mesto kupuje skrachovanú reštauráciu. Ja viem, že v Dubnici je kávička populárna, ale napríklad myslím, že tu máme dôležité aktivity ako pitie kávičky. No a skôr si myslím, že je potrebné investovať do kaštieľa, pretože áno, vy hovoríte dôchodci, dôchodci, ale jednoducho tu je spustu iných záujmový skupín, ktoré by mohli ten kaštieľ využívať a samozrejme, že reštaurácia by mohla aj v kaštieli, tam bola reštaurácia. Bolo to síce už dávno, bola to taká nižšia cenová skupina, ale to nevadí, je tam krásny priestor kde by dokonca mohli byť svadby. A už keď diskutujeme o kaštieli by ma celkom zaujímalo prosím vás pekne, vzadu, zo zadnej časti kde je park, tam boli schody. A šíri sa tu po Dubnici informácie, že tie schody tam boli dorobene, až v neskoršom období. A nakoniec sa objavila fotka z roku, myslím, že to bolo z roku 1911 kde tie schody tam boli. Čiže, podkladám, ospravedlňujem sa, nie som historik, ani pamiatkar, je to len môj názor. Predpokladám, že tie schody boli súčasťou kaštieľa už pri jej výstavbe kedysi vlastne Ilešházovci, možno toto bolo trošku neskôr, ale predpokladá, že boli tiež súčasťou chránenej pamiatky. Ale nikde som nezaznamenal, boli zbúrane, zničené, ale nikdy som nezaznamená, že kedy sa to nejakým spôsobom riešilo. A ja si osobne myslím, že pamiatkový ústav by na to mohol dohliadnuť. No a na toto ja poukazujem. Súhlasím s vami, jasné a máte naplánovane investície, ale vy ste nemuseli rekonštruovať napríklad sídlisko pred abecečkom, ktoré bolo je mladšie ako je Sídlisko Pod kaštieľom treba a kompletne rekonštruovať. No, všetkých chodníky. No, nielen jednu príjazdovú cestu.

Primátor: pán Stráňavský ja sa tu musím skutočne premáhať, aby som správne reagoval na tie pejoratívnejšie vyjadrenia na tú skrachovanú krčmu. Už som to pred malou chvíľou spomínal je to historická pamiatka pán Stráňavský. To je Záhradníkov dom. Rovnako dôležitá ako je náš kaštieľ. Je to história nášho mesta, to sú významné historické pamiatky, v tomto prípade bola výzva Z Plánu obnovy na rekonštrukciu týchto pamiatok, takže my sme radi, že sme boli pripravení a že sme získali tie finančné prostriedky a že môžeme zrekonštruovať ďalšiu pamiatku v našu meste, ktorá bude slúžiť verejnoprospešným účelom. A ešte podotýkam, že tam bola štvorhviezdičková reštaurácia, hotel. Čiže nie jednalo sa asi, ale samozrejme nie je to o tom uhle pohľadu kto to ako vníma.

Čo sa týka kaštieľa tam je skutočne zrekonštruované celé jedno krídlo, nie je to len fasáda. Je to zrekonštruované cele jedno krídlo. A my sme momentálne v projekčnej fáze na ďalšie krídlo a budeme pokračovať postupne tak, aby sa podarilo ak budú vypísané opäť výzvy na finančné prostriedky z eurofondov, alebo z nejakých iných nástrojov, ktoré budú nenávratného charakteru, alebo grantového, aby sme ich mohli získať pretože ako ste správne poznamenali tá investícia presiahne 10 miliónov eur a to je zatiaľ len odhadovaná, konkrétnejšie budeme vedieť po zhotovení realizačného projektu alebo teda projektovej dokumentácie v štádiu kedy bude k dispozícii aj výkaz, výmer.

Čo sa týka toho zvyšovania daní a poplatkov, ktoré ste spomínali aj tie ohrozené skupiny obyvateľstva, už to tu pán poslanec Lukáč hovoril a informoval a bol to práve jeho návrh takže jemu zaďakujem Vladovi a určite sa mu poďakujú aj zdravotne ťažko postihnuté osoby kde zľavou 30 % budú zdravotne ťažko postihnuté osoby platiť menej ako platili pred tým za danie. A čo sa týka zvýšenia daní tak je to 6 centov na meter štvorcový na rok, v prípade zvýšenia daní. Ja sa myslím pán Stráňavský, že tato čiastka skutočne nejakým zásadným spôsobom nezasiahne do rodinných rozpočtov je to 6 centov na meter štvorcový na rok. A v prípade zvýšenia poplatku, ktorý nám určuje legislatíva pri a skládkovaní odpadov a pri nakladaní z odpadmi sa jedná 2 eurá na rok na osobu ukladá nám to legislatíva takže ani nás to neteší. Napriek tomu som rad, že nemusíme pristupovať k takému razantnému a markantnému zvýšeniu ako sú iné samosprávy, ktoré radovo zvyšujú danie v desiatkach percent, aj 100 percent niektoré. Čiže ja som rad, že vďaka úspornému nakladaniu z verenými prostriedkami a vďaka aj kvalitnému výberu daní, keď sme boli zdrojom inšpirácie pre mnohé ďalšie väčšie samosprávy, sa nám darí držať v prípade, že musíme k tomu pristúpiť to zvyšovanie naozaj veľmi na uzde a že sa jedná len o takéto dovolím si povedať menšie zásahy do rodinných rozpočtov 6 centov na rok ešte raz musím povedať. Vyzdvihnem tú sumu čiže nejedná sa o žiadne zásadné alebo veľké zásahy do rodinných rozpočtov. No a ako som spomínal zdravotne ťažko postihnuté osoby dokonca budú zvýhodnené a v tomto prípade budú zvýhodnené a aj ďalšie rizikové kategórie, ktoré sú práve a vami spomínaní seniori, ktorí dostanú 30% zľavu z tých daní. Čiže mi sme sa naozaj snažili to uchopiť  tak, aby sme čo najmenej možnej miere zasiahli nie do tých rizikových rozpočtov. Takže toľko a pevne verím, že som vám odpovedal na všetky vaše otázky, a potom ešte ste konštatovali že nevidíte žiadny rozvoj, my sa snažíme rozvíjať všetky sídliská. Pán Stráňavský nielen sídlisko pred ABC pani viceprimátorka pred malou chvíľou informovala, že najviac sa investovalo na Sídlisko Pod hájom za uplynulé 4 roky, takže sídliská prechádzajú postupnou obnovou a nie sú toho len sídliska alebo vnútrobloky, ale je to celé mesto Dubnica nad Váhom, ktoré napreduje, ja pevne verím, že napriek tým ťažkým podmienkam a ťažkej ekonomickej situácii sa nám bude v tom nastavenom trende dariť aj v budúcnosti. Takže ďakujem pekne.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno

This site is protected by wp-copyrightpro.com