Novozvolený primátor a novozvolení poslanci MsZ v Dubnici nad Váhom zložili sľub

177

V slávnostnej atmosfére sa zišlo novozvolené Mestské zastupiteľstvo mesta Dubnice nad Váhom na čele s primátorom Mgr. Et Mgr. Petrom Wolfom.

Na začiatku zaspievala 11-ročná žiačka Emka Pagáčová Slovensku hymnu.

Potom už začalo Mestské zastupiteľstvo programom: Otvorenie zasadnutia, oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do MsZ dňa 29.10.2022 a odovzdanie osvedčenia o zvolení primátorovi, zloženie sľubu primátora, prevzatie insígnií, zloženie sľubu poslancov novozvoleného MsZ a odovzdanie osvedčení o zvolení, vystúpenie primátora mesta, poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia MsZ, určenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnych hodín na volebné obdobie 2022 – 2026, určenie platu primátora, návrh na preplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta za rok 2022, delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, personálne zmeny v štatutárnych orgánoch organizácií založených mestom,

Okrem vnútorných personálnych otázok MsZ museli byť do programu zaradené aj Zabezpečenie záväzku v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci rekonštrukcie objektu Zariadenia pre seniorov Dubina m. r. o. a nájom Zimného štadióna z dôvodu ekonomickej náročnosti v tejto ťaživej ekonomickej situácii.

Záverom sa poslancom prihovoril primátor a oboznámil im s tým čo ich čaká, že to nebude iba prechádzka ružovým sadom, ale budú prichádzať aj ťažšie, náročnejšie povinnosti, ale vyjadril vieru, že vedia do čoho idú a sú odhodlaný pomôcť Dubnice nad Váhom a jej obyvateľom.

Primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Et Mgr. Peter Wolf

Poslanci MsZ Dubnica nad Váhom

Fotogaléria

 

Rozpráva primátor Dubnice nad Váhom Mgr. et Mgr. Peter Wolf a zástupkyňa primátora Mgr. Andrea Blajsková

Uznesenia prijaté na 1. ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (číslovanie je reportéra, nie je kompatibilné z číslovaním schválením uznesením MsZ).

 1. Andrea Bučencová, predsedníčka MsVK oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta dňa 29.10.2022.
 2. Novozvolený primátor mesta Mgr. et Mgr. Peter Wolf zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 3. Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom: Ing. arch. Marián Antal, Ing. Lukáš Bakyta, Ivan Baláž, Mgr. Andrea Blajsková, Ing. Ladislav Buranský, Ing. Iveta Dianová, Mgr. Lucia Faltejsková, Mgr. Vladimíra Klačanská, Ing. Marián Kontelík, Vladimír Lukáč, Ing. Michal Múčka, Ing. Marián Osúch, Adriana Pilná, Ing. Libor Poruban, Peter Sojčík, Ing. Emil Suchánek, MUDr. Ján Tholt zložili zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 1. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom poverilo poslanca Ing. Mariána Osúcha zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom podľa § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
 2. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
  1. poverilo v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení, sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026: Ing. Lukáša Bakytu, Mgr. Andreu Blajskovú, Mgr. Luciu Faltejskovú, Vladimíra Lukáča, Ing. Michala Múčku, Ing. Mariána Osúcha, Adrianu Pilnú, Petra Sojčíka a Ing. Emila Suchánka.
  2. určilo sobášne dni v meste Dubnica nad Váhom na piatok a sobotu. Sobášnym dňom nie je deň, ktorý pripadne na štátny sviatok alebo na nedeľu. Sobášenie je možné po dohode s matričným úradom aj v iné dni za určený správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení, položka 18, písmeno c),
  3. určuje sobášne hodiny v piatok od 14:00 hod. do 16:30 hod. a v sobotu od 11:00 hod. do 15:00 hod.

Sobášenie je možné po dohode s matričným úradom aj v iné hodiny za určený správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení, položka 18, písmeno c),

 1. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom určilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 4 ods. 1 bod 7 zákona č. 253/1994 Z.z. v platnom znení, zvýšeného o 55 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v platnom znení od 1.12.2022.
 2. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 pre Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, primátora mesta v rozsahu 23 dní.
 3. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom odvolalo v zmysle § 25 ods. 12 písmeno h) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta takto: z rady školy ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Ivana Baláža, z rady školy ZŠ s MŠ Pavla Demitru C II 87, Dubnica nad Váhom Mgr. Adrianu Vančovú a Adriána Gazdíka, z rady školy ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom Adriána Gazdíka, z rady MŠ Centrum II 72, Dubnica nad Váhom MUDr. Dominika Kosorína a Mgr. Adrianu Vančovú, z rady Základnej umeleckej školy, Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom Ing. Libora Porubana a Mgr. Máriu Balážovú, z rady Centra voľného času Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom Ing. Tomáša Truchlého a Ing. Leu Buranskú
 4. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo v zmysle § 25 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to:do rady školy ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Ing. Michala Múčku, do rady školy ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87, Dubnica nad Váhom Adrianu Pilnú a Mgr. Luciu Faltejskovú, do rady školy ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom Petra Sojčíka, do rady školy MŠ Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Mgr. Luciu Faltejskovú a Ing. Ivetu Dianovú, do rady Základnej umeleckej školy, Bratislavská 435/12,Dubnica nad Váhom Ing. Leu Škandíkovú a Mgr. Luciu Faltejskovú, do rady školy Centra voľného času, Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom Vladimíra Lukáča a Ing. Mariána Kontelíka
 5. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom s účinnosťou od 1.12.2022.
 6. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom odvolalo v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: z fukcie konateľa TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., IČO: 36 312 941 Ing. Tomáša Truchlého, z funkcie člena dozornej rady uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s. IČO: 50 705 105, MUDr. Dominika Kosorína, z funkcie člena dozornej rady Spoločnosť Stredné Považie a. s., IČO: 34 119 647 Miroslava Sečanyho
 7. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo v zmysle § 11, ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zástupcov mesta Dubnica nad Váhom: do funkcie člena predstavenstva Spoločnosť Stredné Považie, a.s., IČO: 34 119 647 Ing. Mariána Osúcha a Ing. Lukáša Bakytu, do funkcie člena dozornej rady Spoločnosť Stredné Považie, a.s., IČO: 34 119 647 Ing. Michala Múčku a Ing. Emila Suchánka, do funkcie člena dozornej rady uni-POLIKLINIKA Dubnica na Váhom, a.s., IČO: 50 705 105 Ing. Lukáša Bakytu a MUDr. Jána Tholta, do funkcie konateľov TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., IČO: 36 312 941 Mgr. Vladimíru Klačanskú, ktorá bude zároveň vykonávať funkciu riaditeľa a Mgr. Andreu Blajskovú a Vladimíra Lukáč
 8. a.Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom zrušilo bod 3 a bod 5 b) z Uznesenia č. 64/2022, ktoré bolo prijaté na Mestskom zastupiteľstve dňa 29.6.2022.
 9. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo spôsob financovania stavby „Modernizácia a rekonštrukcia objektu 1, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia pre seniorov Dubina m. r. o. Dubnica nad Váhom“ prostredníctvom: úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb vo výške 3 120 490,- eur z obstarávacieho nákladu zariadenia sociálnych služieb, vlastných zdrojov z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom vo výške 20 750,- eurVyčlenenie vlastných finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Dubnica nad Váhom na rok 2023 na spolufinancovanie stavby „Modernizácia a rekonštrukcia objektu 1, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia pre seniorov Dubina m. r. o. Dubnica nad Váhom“ vo výške 20 750,- eur.,
 10. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo prijatie záväzku zriadiť záložné právo na budovu Zariadenia pre seniorov Dubina m. r. o. Dubnica nad Váhom parc. č. KN C 700/15, 700/16, 700/17 a priľahlých pozemkov KN C 700/23 v k. ú. Dubnica nad Váhom, zapísaných na LV č. 2600, vo vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania po dokončení stavby „Modernizácia a rekonštrukcia objektu 1, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia pre seniorov Dubina m. r. o. Dubnica nad Váhom“.

16. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo nájom Zimného štadióna v celkovej výmere 4 151 m² nachádzajúceho na ulici Športovcov 670 v Dubnici nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV 2600, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor, v správe DUMAT, m. p. o. Dubnica nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  platného VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v platom znení uzatvorením Nájomnej zmluvy, pre Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z., IČO: 52827712, so sídlom Športovcov 654/1 v Dubnici nad Váhom za cenu 1 €/m²/rok na základe platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom, článok V ods. 1 písm. r), od 30.11.2022 do 31.05.2023 s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Celková zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 151 m², pozostávajúcej z týchto druhov plôch: sociálne vybavenie a šatne: 1 221 m² (miestnosti po ľavej a pravej strane hlavného vstupu, po ľavej a pravej strane ľadovej plochy a pod tribúnami z čela ľadovej plochy), ľadová plocha: 1 485 m², tribúny – hľadisko: 1 100 m², plocha medzi ľadovou plochou a tribúnami: 345 m². Spolu: 4 151 m²

Mesto Dubnica nad Váhom chce podporiť Hokejový klub Spartak Dubnica za účelom podpory hokeja, ktorý združuje deti z mesta Dubnica nad Váhom v svojich skupinách podľa veku.

Zámer č. 11/2022 prenajať nebytové priestory v celkovej výmere 4 151 m² nachádzajúce sa v priestoroch budovy súpisné číslo 670 – Zimný štadión, na ulici Športovcov v Dubnici nad Váhom, zapísaná na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom na LV 2600, bol zverejnený na webovom sídle mesta www.dubnica.eu dňa 12.11.2022.

17. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo Zmluvu o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna medzi Prenajímateľom Mesto Dubnica nad Váhom, IČO: 00317209, v mene ktorého koná správca majetku mesta podľa § 6 odsek 4 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení DUMAT, mestská príspevková organizácia, Andreja 6 Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36293962 a Nájomcom Hokejový klub Spartak Dubnica, o. z., ul. Športovcov 654/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 52827712. Zmeny a dodatky k zmluve je možné uskutočniť len so súhlasom mestského zastupiteľstva.