Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

3896

V Dubnici nad Váhom sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ). Mesto Dubnica nad Váhom bude mať pod palcom najbližšie štyri roky Mgr. Peter Wolf, novozvolený primátor, a 17 poslancov MsZ.

Úvodom predseda Mestskej volebnej komisie Mgr. Miroslav Vicena podal správu o výsledku volieb do Mestského zastupiteľstva. Následne predseda Mestskej volebnej komisie odovzdal Mgr. Petrovi Wolfovi osvedčenie o zvolení za primátora Dubnice nad Váhom a ten následne zložil  zákonom stanovený sľub a podpisom ho potvrdil. Po zložení sľubu novozvolený primátor prijal insígnie mesta z rúk zástupcu primátora Františka Mikoláška (primátor je PN po úraze). V zmysle programu zasadnutia MsZ 17 poslancov MsZ zložilo zákonom predpísaný sľub s následným podpisom na listinu (Mgr. Oto Bača, Ing. Lukáš Bakyta, Ivan Baláž, Bc. Andrea Blajsková, Adrián Gazdík, Mgr. Vladimíra Kľačanská, Miloš Kopčan, MUDr. Dominik Kosorín, Vladimír Lukáč, Bc. DiS. Art Viera Muntágová, Ing. Marián Osúch, Ing. Libor Poruban, Miroslav Sečány, Ing. Emil Suchánek, MUDr. Ján Tholt, Ing. Tomáš Trúchly, Mgr. Adriana Vančová).

V príhovore sa Mgr. Peter Wolf sa vyjadril k svojim plánom a vyjadril sa, že komunálne voľby dokázali: „že ľudia už majú dosť rozhodovania o nás bez nás, majú dosť neustáleho pošliapavania demokratických princípov, rečí bez konečných výsledkov, polovičných, alebo prvoplánových riešení ich každodenných problémov“. Svoj príhovor ukončil: „Tak nám pán Boh pomáhaj“.

Po úvodných náležitostiach ustanovujúceho MsZ, jeho slávnostnej časti sa už vedenia schôdze ujal novozvolený primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf a viedol schôdzu podľa schváleného programu.

  1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta dňa 10.11.2018, príhovor primátora mesta, sľub primátora mesta a poslancov MsZ v Dubnici nad Váhom.
  2. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutie MsZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2, 3, 5, 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (poverení Ing. Marián Osúch).
  3. Určenie sobášiacich na volebné obdobie 2018 –2022 (poverený: Ing. Lukáš Bakyta, Ing. Marián Osúch, Ing. Emil Suchánek, Ing. Tomáš Trúchly)
  4. Určenie platu primátora. (V zmysle § 11ods. 4. písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavenía platových podmienkach starostov a primátorov miest v platnom znení sa určuje plat primátora  mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, bod 7 zákona č. 253/1994 z. z.v platnom znení, v podmienkach mesta je to 954 € x 3,21 násobok, čo predstavuje 3 063 €, zvýšeného o 20 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v platnom znení).
  5. MsZ odvolalo predsedov a podpredsedov (ekonomickej, výstavby, životného prostredia a dopravy, školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí). MsZ odvolalo členov komisií z radov poslancov MsZ a neposlancov (ekonomickej, výstavby, životného prostredia a dopravy, školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí), komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
  6. MsZ schválilo personálne zmeny v štatutárnych orgánoch organizácií založených mestom. MsZ odvolalo: Antona Bušíka a Františka Mikoláška z funkcie konateľa TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., Ing. Roberta Rafaja a Janu Rybárovú z funkcie člena predstavenstva Spoločnost Stredné Považie, a. s., Ing. Viliama Sečányho a Mgr, Moniku Chromiakovú z funkcie člena dozornej rady Spoločnosť Stredné Považie, a. s., Ing. Jozefa Gašparíka z funkcie predstavenstva uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s., Ing. Marianu Páleníkovú a Roberta Rafaja z funkcie člena dozornej rady uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s.
  7. MsZ schválilo Mgr. Vladimíru Kľačanskú a Ing. Tomáša Trúchleho do funkcie konateľov TSM Dubnica nad Váhom, s. r.o.