Verejné prerokovanie návrhu na obnovu Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom

969

Vo Veľkej sále MsDK v Dubnici sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu na obnovu Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom.

Na úvod verejného prerokovania návrhu na obnovu Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom privítal zástupcov STÚ tvorcov projektu pánov profesorov Andreja Alexyho a Bohumila Kováča a občanov Dubnice nad Váhom primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf.

V roku 2019 mesto Dubnica nad Váhom podpísalo so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave Memorandum o spolupráci. Projekt prestavby Námestia Matice Slovenskej prevzala fakulta architektúry STU v Bratislave.

Mesto predložilo nasledovné požiadavky: oprava dlažby na námestí, opravy iných povrchov, vytvoriť pomyselné chodníky pre návyk chodcov pred zimným obdobím, redukcia zelených plôch na hlavnej ploche, doplnenie zelených plôch pri lavičkách, rekonštrukcia fontán. Rekonštrukcia fontán F1, F2, F3, odstrániť dva monumenty, rekonštrukcia osvetlenia, a napájacích bodov na elektrickú energiu, návrh umiestnenia pódia a stánkov, návrh umiestnenia jednotnej architektúry letných terás pred kaviarňami, riešenie prístupovej komunikácie pre záchranné zložky a zásobovanie, stojisko bicyklov, bikesharing, miestne WC a oddelené WC pre predajcov, riešenie plagátových plôch – voľby citylight, pitné fontánky, knihobúdka, voľné pevné sedenie, inštalácia výzdoby – Vianoce…, WiFi, monitorovací systém.

Následne zástupcovia STU predstavili históriu námestia a architektonickú históriu (Štúdia Námestia MS od autorov: Antal & Antalová architekti z r. 1995, Štúdia námestia MS od autorov: ateliér Arch.eko z r. 2006, Urbanistická štúdia model CMZ autori: Alexy & Alexy architekti z r. 2009). Poukázali na obmedzujúce prvky (stávajúce budovy), nevyriešené majetkové pozemky. Vyzdvihli niektoré predchádzajúce architektonické počiny (napr.: na otočenie výškovej budovy) na námestí a iné budovy, ale aj budovu SPŠ.

Vyjasnili to hlavné čo tlačí občanov na Námestí Matice Slovenskej – „plávajúca“ podlaha. Informovali, že zrejme nebola dodržaná technológia podložia, bola zakúpená lacná necertifikovaná dlažba, nebola robená oprava, údržba, kontrola. Pred certifikáciou sa dlažba sa kontroluje deň, noc, zima, leto, dážď, sneh… Pri ničom, ani pri novom námestí, sa nedá povedať, že postavíme námestie stojí to. Musíte sa oň starať opravovať, udržiavať a kontrolovať. Námestie musí byť pod kontrolou Mestskej polície, monitorovacím systémom z Infostánku a samotnými občanmi.

V návrhu sú priestory rozdelené na A – E do ktorých je zahrnutý aj priestor pred SPŠ, v časti E nebolo v požiadavkách riešenie úzkeho prechodu z Hurbanovej ulice na námestie (poznámka autora: vedľa pohostinstva Lipa).

Priestor A je hlavná zhromažďovacia plocha s fontánkami, stabilným, možno vysúvacím, pódiom, občerstvovacím sedením, mobilnou a pevnou zeleňou, lavičkami. Priestor musí byť riešený aby bol pekný v zime aj v lete, vo dne aj v noci.

V Priestore B (pred budovou Orion) bude renovovaná fontána, vybudovane Infocentrum o meste Dubnica nad Váhom s upomienkovými predmetmi, informáciami o mikroregióne Dubnica nad Váhom, WC…

Priestor D je pred SPŠ.

Ďalej bude potrebné vyriešiť prechod na nástupištia pred SPŠ, prechod na Partizánsku.

Prvotná beseda vo Veľkej sále MsDK trvala až dve a pol hodiny a konštruktívne sa do nej svojimi návrhmi zapájali aj občania.

Po dvoch a pol hodinách, keď už neboli otázky, tak sa primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf poďakoval za účasť a podnetnú diskusiu a oznámil že diskusia bude pokračovať aj na sociálnych sieťach do zdarného, úspešného konca pekného Námestia Matice Slovenskej.

Jednoducho lepšie. Také bude Námestie Matice slovenskej po jeho komplexnej obnove