Komunálne voľby 2018 v Dubnici nad Váhom a vo volebnom obvode č. 5

2404

Ku kandidátom bez popisu som sa nedostal k ich kontaktu, nedohodol som sa s nimi na skrátenej textovej verzii ich volebného programu… Nejedná sa však o moju averziu k ním. Samozrejme, že môj článok v blogu je možné doplniť, či inak upraviť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby primátora mesta Dubnica nad Váhom

 1. Marián Antal. Ing. arch., 53. r., manažér, nezávislý kandidát

Moje volebné ciele reagujú na stagnovanie mesta v posledných rokoch. Mesto má obrovský potenciál, no chýbajú mu rozvojové impulzy. Toto sú hlavné rozvojové projekty, inicializačné a revitalizačné procesy pre nasledujúce 4 roky, ktoré ponúkam ako volebný program a pre ktoré budem hľadať v budúcom mestskom parlamente podporu väčšiny:

 • Námestie ako Fórum – t.j. miesto na stretávanie ľudí.
 • Odbremeniť dopravu centra.
 • Poľudštenie sídlisk – dať im viac čistoty, krásy aj originality.
 • Ucelene a systémovo riešiť parkovaciu politiku.
 • Pripraviť nové plochy pre bývanie.
 • Využiť existujúce tzv. šedé plochy – areál ZŤS, ktorý je rozlohou takmer taký veľký ako celé mesto a je z polovice nevyužitý.
 • Prepojiť areál s mestom.
 • Zatraktívniť Dubnicu.
 • Dokončiť rekonštrukciu kaštieľa.
 • Modernizácia mestského domu kultúry.
 • Rozhýbať deti, celé rodiny, vytvoriť im podmienky pre zdravší životný štýl.
 • Pripraviť plochu pre kúpalisko a plaváreň.
 • Decentralizovať starostlivosť o starších a mládež.
 • Vypracovať a ponúknuť projekt „Nový život pre seniorov“.
 • Dobrá zdravotná starostlivosť je základ všetkého.
 • Zlepšiť environmentálny prístup všetkému čo mesto robí.
 • Prejta je súčasťou Dubnice.
 • Zaviesť mestskú dopravu.
 • Postupne zavádzať smart riešenia pre celé mesto.
 • Zaviesť funkciu mestského ombudsmana.
 1. Jozef Gašparík. Ing., 62 r., primátor mesta, nezávislý kandidát

 

 

 

 

 1. Robert Rafaj. Ing.,60 r. samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát

S  našim odhodlaním a možnosťami sme silný team. Volebný program:

 • Hospodárenie mesta: efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami, zavedenie verejného systému kontroly vynakladania financií mesta, audit uzatvorených zmlúv mesta a mestských organizácií
 • Občianska vybavenosť: rekonštrukcia mestských komunikácií, chodníkov a sídlisk, nová tvár námestia – obľúbené miesto stretávania obyvateľov, výstavba mestskej plavárne, obnova dubnickej Kalvárie, výstavba mestských nájomných bytov pre mladé rodiny a seniorov z prostriedkov ŠFRB, výstavba moderných bezbariérových mestských toaliet v okolí námestia, na sídlisku Pod hájom – BD “Účko” zriadenie pobočky pošty a bankomatu, obnova farmárskej tržnice na sídlisku Centrum I.
 • Spoločenská zodpovednosť: znovuzavedenie zrušených úľav pre seniorov, vybudovanie denného stacionára pre seniorov, rozšírenie kapacít ZpS Dubina, prevádzka sociálnych taxíkov, aktívna účasť mesta na riadení zdravotného strediska, podpora a spolupráca s dubnickým útulkom pre psov
 • Doprava: výstavba obchvatov mesta, vypracovanie a zrealizovanie projektu “Parkovacej politiky”, rozšírenie priepustnosti kruhového objazdu na vstupe do mesta od Ilavy, vybudovanie chodníka pre peších a cyklistov Dubnica nad Váhom – Prejta, vybudovanie cyklotrasy Dubnica n/V – Kolačín – Nová Dubnica, oprava prístupových ciest k záhradkárskym osadám, zavedenie fungujúcej pravidelnej modernej MHD v meste
 • Kultúra, šport a školstvo: spravodlivé prerozdeľovanie zdrojov financovania športu, spoločenských a kultúrno-vzdelávacích organizácií, zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy do systému škôl mesta, organizovanie mestských letných táborov
 • Životné prostredie: vypracovať a uviesť do praxe projekt údržby a revitalizácie verejnej zelene, zvyšovanie podielu verejnej zelene v meste, pokračovanie v budovaní moderných stojísk na komunálny odpad a zavádzanie technologických inovácií, zvyšovanie podielu separovaného odpadu a podpora bezodpadového hospodárstva, osvetlenie lesoparku na sídlisku Pod hájom, podpora znižovania energetickej náročnosti bytových domov a rodinných domov v meste
 • Spolupráca s podnikateľským prostredím: vypracovať koncepciu podpory podnikania v meste najmä v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb, vytvoriť komunikačnú platformu spolupráce samosprávy a podnikateľského prostredia
 • Verejný život a verejný poriadok: zintenzívniť spoluprácu s cirkevnými a charitatívnymi inštitúciami, občianskymi združeniami a spoločenskými organizáciami: vybudovať klientske centrum na MsÚ, zintenzívnenie elektronickej komunikácie MsU s občanom, zavedenie otvorených diskusií k témam, ktoré môžu mať dopad na kvalitu života obyvateľov alebo tzv. „otvorené vládnutie“, zabezpečiť ochranu mestského majetku a majetku občanov rozširovaním kamerového systému, prijať účinné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke a v uliciach mesta, zavádzanie prvkov „Smart Agendy“
 1. Emil Suchánek. Ing., 63 r. konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

Rozhodol som sa opätovne kandidovať na funkciu primátora mesta, pretože ma k tomuto kroku podnietili problémy nášho mesta a sťažujú život jeho občanom. Cítim zodpovednosť za ich riešenie a som odborne pripravený a osobnostne vyzretý na ich riešenie.

 

Môj program:

 • Primerané odmeny opatrovateľkám a zdravotným sestrám
 • Úľavy na daniach a poplatkoch pre seniorov a ZŤP
 • Viac rýchlikov stojacich v Dubnici nad Váhom
 • Rekonštrukcia barokového kaštieľa a parku
 • Nová plaváreň, skate park a workout parky
 • Spravodlivá podpora všetkých športov
 • Nové mestské nájomné byty
 • Prebudovanie námestia MS
 • Polopodzemné kontajnery
 • Riešenie dopravy v meste
 • Objektívne informovanie
 1. Peter Wolf. Mgr., 32 r., manažér, nezávislý kandidát

Zaujímajme sa, spolupracujme, pomáhajme si, oddychujme, bavme sa zmasluplne, nebráňme sa inováciám, podporme ich

 • Presunutie rozhodovania o časti financií z rozpočtu priamo na jednotlivé sídliská a MČ Prejta (participatívny rozpočet
 • Aktivitami na sídliskách spolu s primátorom podporiť záujem o veci verejné
 • Zavedenie klientskeho centra vrátane bezplatnej právnej poradne pre občanov a aplikácie OdkazPreStarostu
 • Zrozumiteľné a transparentné informovanie o plánoch, zámeroch, projektoch a ich aktuálnom stave na webovej stránke a v Dubnických novinách
 • Aktívna obojstranná s podnikateľskými subjektami, aby bolo mesto pre nich partnerom a neboli nútení podporovať športové, kultúrne a spoločenské aktivity v iných mestách
 • Podporiť fungovanie Mestského parlamentu mladých a vnímať jeho výstupy ako relevantné podnety v rámci participatívneho spravovania mesta
 • Jasné pravidlá pre prideľovanie dotácií nielen vybraným športom, ale aj tým združeniam, ktoré prispievajú k rozmanitosti kultúrneho a športového vyžitia a k zmysluplnému tráveniu voľného času detí, mládeže a aj dospelých
 • Podpora komunitných aktivít na vylepšovanie / skrášľovanie vnútroblokov – napr. komunitné záhrady
 • Aktívne sa zapojiť do regionálneho projektu Športové mosty Považia a motivovať obyvateľov k aktívnemu tráveniu voľného času
 • Vybudovať finančne nenáročné objekty, ktoré pritiahnu Dubničanov viac do prírody resp. k aktívnemu odpočinku (rozhľadňa, turistický altánok v mestskej časti Prejta, „chodník slávy“ okolo športového areálu a napojením na park)
 • Spustenie pilotného projektu bikesharingu s cieľom podporiť používanie bicyklov na prepravu v rámci mesta
 • Začať s budovaním mestských cyklotrás tak, aby bolo možné sa cyklotrasou dostať od Tesca až do MC Prejta a z časti Za traťou do areálu ZVS
 • Spustiť skutočnú MHD v meste spolu s inteligentnými zástavkami (informácie o prichádzajúcich spojoch a meškaniach, číslo a smer linky i informácie o nasledujúcich spojoch)
 • Zavedením monitorovaných polopodzemných kontajnerov nielen optimalizovať náklady na odvoz odpadu, ale dať zberu odpadu aj estetickú formu
 • Stať sa aktívnym členom záujmového združenia Slovak Smart Citry Cluster
 • Podporovať myšlienky, aktivity, združenia, startupy smerujúce k zjednodušovaniu a vylepšovaniu základných úloh mesta vo vzťahu k svojim obyvateľom

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za poslancov

pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom.

 Volebný obvod č. 5

Ulica, číslo:

Doliečovacie stredisko: 941 – len byt (trvale prihlásený)

Hotel Kristína: 88 – len byt

Hotel Metal: 948 – byt

sídlisko Centrum II.: 70, 73, 74, 75, 77, 79 až 82, 84, 87 89 až 100, 1468, 1469, 1760, 1762

SOU ZVS: 1388 – byt,

Štúrova: 101 až 122, 134, 4272

Volia sa dvaja poslanci

 1. Oto Bača, Mgr., 45 r., učiteľ, tréner, nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania – voliči!

Svoj poslanecký mandát využijem v obytných zónach volebného obvodu č. 5 a meste na:

 • Vybudovanie chodníkov pred bytovkami, kde chodník od vchodu končí na ceste alebo parkovisku.
 • Vyčlenenie zón pre venčenie psov v spolupráci s odborníkmi na kynológiu.
 • Podporu projektov súvisiacich s pohybovou aktivitou a športom organizované športovými klubmi, občianskymi združeniami pôsobiacimi na území mesta.
 • Iniciáciu výstavby workoutových ihrísk, tak aby boli ľahko dostupné všetkým v duchu hesla: „Radšej 10 menších ako jedno veľké.“.
 • Budovanie siete cyklotrás v meste a jeho okolí.
 • Podporu, obnovu, údržbu kultúrnych, historických a sakrálnych pamiatok na území mesta a v jeho okolí, ako potenciálnych turistických cieľov.
 • Podporu všetkých projektov zlepšujúcich dopravnú situáciu v meste, kritériom bude rýchlosť vybudovania a finančná náročnosť projektov.
 • Doriešenie prechodov pre chodcov v okolí ZŠ s MŠ P. Demitru, pri hoteli Kristína s použitím nadštandardných bezpečnostných prvkov (ako na ceste od kruhového objazdu smerom k stanici).
 • Umiestnenie cestného retardéru pri pohostinstve Smädný mních, čo ocenia rodičia detí, ktoré sa hrajú na neďalekom ihrisku.
 • Sprístupnenie dopravného ihriska v átriu ZŠ s MŠ P. Demitru v pravidelných časoch.

Podporu dokončenia plánovaného projektu v športovom areály školy – vybudovanie tartanovej bežeckej dráhy a hokejbalové ihrisko s mantinelmi čím by obyvatelia a naše deti získali kvalitné a hlavne dostupné športoviská pre rekreačný šport.

 1. Ladislav Buranský. Ing. 42 r., manažér, nezávislý kandidát

Volám sa Ladislav Buranský a od malička som vyrastal v Dubnici nad Váhom. Život niekedy prináša človeku prekvapivé výzvy, ktoré by možno nikdy nečakal, no odrazu prídu a človek na ne musí reagovať. Vyštudoval som v našom meste a založil som si tu aj rodinu. V Dubnici vyrastajú moje deti, a to je hlavný dôvod mojej kandidatúry – chcem, aby vyrastali v meste, z ktorého nebudú chcieť raz, keď bude „čas vyletieť z hniezda“, odísť! Chcem, aby mali adekvátne podmienky na štúdium, osobnostný rast i život. Vytvoriť takéto podmienky je mojou prirodzenou povinnosťou ako rodiča, ale vhodné podmienky musí tiež vytvoriť mesto, v ktorom žijeme. A na to musí správne fungovať jeho vedenie! Riadenie nášho mesta však nenapĺňa moje predstavy, ani predstavy značnej časti obyvateľov, a preto sme sa rozhodli spolu s tímom ľudí okolo Petra Wolfa, nezávislého kandidáta na primátora mesta Dubnica nad Váhom, tieto veci zmeniť!

Moje rozhodovanie nebolo jednoduché. Napokon však prevážili argumenty, ktoré rozhodli, že som ponuku P.Wolfa (a jeho tímu) prijal. Ako poslanec MsZ, pokiaľ dostanem vo voľbách dôveru spoluobčanov, môžem bezprostredne a efektívne ovplyvňovať (pozitívne) chod nášho mesta. V Pláne Dubnica o tom máme konkrétne predstavy. Naše mesto má potenciál na zlepšovanie v akejkoľvek oblasti!

3. Miroslav Dziak. Ing., riaditeľ SOŠ, SMER – sociálna demokracia, SNS

 1. Jozef Dlábik. MUDr., 37., lekár, internista, NOVA

Za zdravšiu Dubnicu nad Váhom

Moje ciele:

 • Modernizácia zdravotníctva vybudovaním CT pracoviska v našom meste.
 • Zvýšenie povedomia občanov o programe kardiorehabilitácie a jej podpora.
 • Umiestnenie srdcových defibrilátorov na verejných miestach.
 • Väčšia podpora športu a pohybových aktivít (hlavne u mládeže) z rozpočtu mesta
 1. Jozef Kalina. Ing., 40 r., manažér, nezávislý kandidát

Ako poslanec MsZ za m.č. Centrum II. sa bude snažiť presadzovať záujmy obyvateľov mestskej časti Centrum II., osobitne sa bude venovať témam a problematike:

 • Občianska vybavenosť a podpora mestskej časti,
 • udržiavané, monitorované a čisté detské ihriská,
 • zabezpečenie pravidelnej údržby a „kultúry“ prostredia,
 • podpora kultúry, športu a voľnočasových aktivít
 • spravodlivé rozdeľovanie finančných prostriedkov a podpora všetkých voľnočasových aktivít,
 • Bezpečnosť a ochrana majetku
 • modernizácia existujúcich a inštalácia nových bezpečnostných kamier,
 • modernizácia verejného osvetlenia (LED technológia)
 • Doprava
 • riešenie kritických miest z pohľadu statickej dopravy (parkovanie, organizácia dopravy),
 • investície do opráv (nie „plátania“) miestnej cestnej infraštruktúry,
 1. Dominik Kosorín. MUDr., 63. r., lekár, nezávislý kandidát

Som chirurg. Pracujem v chirurgickej ambulancii v Mestskej poliklinike Dubnica nad Váhom. Ako poslanec Mestského zastupiteľstva som sa snažil, a ak budem zvolený, aj naďalej sa budem snažiť o zlepšenie zdravotnej starostlivosti obyvateľov Dubnice nad Váhom všetkých vekových kategórií a zdravotných postihnutí.

 

 

 1. Roman Pavlík. 42 r., podnikateľ, SPOLU – Občianska demokracia

Ako poslanec MsZ za sídlisko Centrum II bude mať záujem presadzovať záujmy obyvateľov tohto sídliska. Osobitne  sa bude venovať týmto témam a problematike:

 • zvýšenie priepustnosti kruhového objazdu na vstupe do mesta od Ilavy,
 • podpora komunitného života v meste a spolupráca s cirkevnou obcou,
 • rozširovanie zelene na verejných priestranstvách a tvorba relaxačných zón,
 • podpora zavádzania sociálnych benefitov (senior taxík, denný stacionár, úľavy pre seniorov a pod.)
 • oprava Dubnickej kalvárie,
 1. Ivan Rajec. Mgr., 37., pedagóg, KDH

 • Ako poslanec MsZ som sa pri hlasovaní vždy riadil svedomím, etikou a morálkou
 • Chcem zlepšiť postavenie invalidných dôchodcov a ZŤP
 • Budem sa snažiť o zlepšenie komunikácie medzi občanmi a vedením mesta
 • Podporujem nezávislého kandidáta na primátora mesta č. 5 Mgr. Petra Wolfa

 

9. Peter Sabo. 37., opravár, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

 1. Libuša Stráňavská. 59 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislá kandidátka